úvod

Mykologický klub
při Muzeu východních Čech v Hradci Králové

úvod

O NÁS

PROGRAM-akce

AKTUALITY

MAPY-adresa

WEB ODKAZY.cz

PORADNA

KONTAKT


PŘÍMÝ vstup


ON-LINE poradna

Největší MYKO poradna ve střední Evropě!


POČASÍ
v našem regionu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster

slizečka ocasatá
©Jarda Prizmatik Hruška

Mykologický klub pracující při muzeu má celkem 19 členů:
Miloslava Dobešová, Zuzana Egertová, Lukáš Gubanec, Ludmila Hásková, Zdeňka Hásková, Hana Hrabálková, Jaroslav Hruška, Daniel Vítek, Jaromír Novák, Václav Paráček, František Pavlík, Věra Samková, Josef Slavíček, Marie Svobodová, Jaroslav Svoboda, Tereza Tejklová, Helena Tmějová, Martina Veselá, Jan Wipler.
Předsedou klubu je Josef Slavíček.

Činnost klubu zahrnuje mykologický terénní výzkum východních Čech, sběr hub a jejich determinace, doplňování herbáře, fotografickou dokumentaci nálezů, mykologickou poradnu pro veřejnost, expertízy pro fakultu soudního lékařství, sběr a determinace hub pro výzkumný projekt Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, každoroční uspořádání výstavy živých hub (v roce 2006 již pojedenácté).

V roce 1993 mykologický klub organizoval celostátní mykologické dny v Hradci Králové, při kterých byly navštíveny lokality kopec Sv. Jana u Nového Hradce Králové, okolí rybníka Houkvice u Petrovic nad Orlicí a les Lhotáček u Michnovky. V červnu 1996 proběhlo setkání mykologů při příležitosti 75. výročí vzniku České mykologické společnosti a 40 let úmrtí prof. Smotlachy.

V roce 2000 byl v muzeu pořádán kurz mikroskopování hub pro mykology z východních Čech, který vedl J. Slavíček. Ve spolupráci s mykologickým kroužkem byla uspořádána v roce 2000 a 2002 výstava fotografií a kreseb hub na hvězdárně v Hradci Králové, v roce 2004 výstava kreseb hub v Prostějově a výstava kreseb a fotografií hub v Chrudimi a České Třebové.

V roce 2004 byla na hvězdárně mykologickým klubem připravena výstava kreseb hub ing. Miroslava Smotlachy a publikací dr. Františka Smotlachy a ing. M. Smotlachy. Výstava se konala při příležitosti 120. výročí narození PhDr. Františka Smotlachy, spoluzakladatele Československé mykologické společnosti, a 85. výročí založení Časopisu čs. houbařů "Mykologický sborník".

V letech 1997 - 1999 byl zpracován grant Ministerstva kultury Mykologický terénní výzkum východních Čech, doplňování sbírky hub Muzea východních Čech a její počítačová evidence. V rámci projektu vypracoval Josef Slavíček počítačový program FUNGI obsahující databanku 14 100 taxonů hub, 18 000 synonym, 10 100 národních jmen v několika jazycích, 52 000 bibliografických odkazů, který je svou obsáhlostí unikátní v České republice. Josef Slavíček spolupracuje s informačním centrem Moravského zemského muzea v Brně (Mgr. Lenhart) a jeho program je použit jako uživatelský mykologický slovník pro DEMUS.

V průběhu mykologického terénního výzkumu v letech 1997 - 1999 bylo prozatím determinováno 459 druhů vyšších hub z tříd stopkovýtrusých i vřeckatých, které byly nasbírány na 36 lokalitách. Od roku 1997 do roku 1999 bylo determinováno celkem 1409 položek hub, které byly uloženy v herbáři Muzea východních Čech. Přesto determinované druhy představují pouze cca 30% všech nasbíraných položek v průběhu těchto let.
Ze sledovaných lokalit patří k nejhodnotnějším vzhledem k počtu vzácných druhů a k celkové diverzitě: NPR Bukačka, PR Buky u Vysokého Chvojna, PR Černý důl, les Hořička, hráz rybníka Lodrant, PR Maštale, PR Na bahně, PR U Houkvice, PR Dubno, PR Zbytka, PR Polom, les V dubech, kopec Sv. Jana.

Mykologická poradna
Houbařská poradna pro veřejnost je otevřena v pondělí v Muzeu v Gayerových kasárnách od 16 do 18 hodin. V tuto dobu se zde scházejí členové mykologického klubu, kteří mezi s sebou rádi přivítají i další zájemce o mykologii.

Mykologická sbírka Muzea východních Čech
Kurátor sbírky hub a lišejníků: RNDr. Věra Samková, Ph.D., tel: 495 514 631, e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz

Tvorba sbírek
" terénní sběr hub a lišejníků
" sběry členů mykologického klubu, který funguje při muzeu
" dary od členů poboček České mykologické společnosti v Chocni, Lomnici nad Popelkou, Náchodě, Trutnově, Úpici

Odborná správa sbírek
" preparace, dezinsekce, evidence, vědecká revize, inventarizace,
" pomoc badatelům při studiu sbírek v herbáři muzea
" zapůjčování herbářových položek badatelům (ročně několik zápůjček)
" zadávání dat o herbářových položkách do počítačové databáze FUNGI (autor J. Slavíček)

Sbírka obsahuje přes 900 položek lišejníků. Traxlerovy sběry lišejníků (141 položek) ze 70. let 19. století až 30. léta 20. století jsou lepeny na destičkách a uloženy v krabicích. Tyto sběry pocházejí většinou z východních Čech (Krkonoš, Jaroměřska a Hradce Králové). Větší počet položek (157) tvoří sběry epifytických lišejníků od M. Jarkovského z východních Čech ze let 1970 - 1980. Reprezentativní kolekci druhů představuje 205 položek lišejníků od J. Haldy, sebraných v letech 1993 - 2001 převážně v České republice, několik položek je z Evropy, Asie a Ameriky. Kromě běžných druhů jsou zastoupeny i vzácné druhy Agonimia repleta a Placynthiella dasaea, které J. Halda poprvé nalezl v Čechách. Položky lišejníků byly částečně revidovány Ivanem Pišútem a v roce 2001 byla celá sbírka zrevidována Josefem Haldou.
Součástí mykologické sbírky je i 281 položek rzí od sběratelů Václava Vodáka a E. Baudyše ze začátku 20. století, získaná darem od Josefa Fiedlera.
Mykologická sbírka byla založena botaničkou Jiřinou Belicovou v roce 1978. Sbírka byla a dosud stále je doplňována a odborně zpracovávána členy mykologického klubu, který pracuje při muzeu. Sbírka obsahuje 3787 položek hub z let 1974 - 2004 z lokalit převážně ve východních Čechách, v menším množství z celé České i Slovenské republiky. Téměř všechny položky hub jsou zkatalogizovány - 1736 položek v programu AISM, 1851 položek v programu FUNGI. Sbírky jsou uloženy v depozitáři ve skříních. Jednotlivé položky hub jsou vloženy v obálkách, které jsou ukládány podle inventárních čísel do krabic.
K vzácným položkám patří izotyp chorošovité houby Ceriporia herinkii VAMPOLA. Jako nový druh pro vědu byla popsána v roce 1996 Petrem Vampolou z kopce Sv. Jana v Hradci Králové.
Součástí sbírky je rovněž rukopis Z. Schäfera: Systematický přehled rodu Lactarius Československa (174 pastelových obrazů a 41 náčrtů, popisy, rukopis monografie).

Přehled kustodů sbírky: J. Belicová (botanika, 1967 - 1988), M. Kociánová (botanika, 1988 - 1991), Samková (Cejnarová) (botanika, 1991 - dosud)
Přehled sběratelů (F - Fungi, L - Lichenes): E. Baudyš (F), J. Belicová (F), J. Čechová (L), M. Dobešová (Kočová) (F), J. Halda (L), L. Hásková (F), Z. Herman (F), M. Jarkovský (L), F. Pavlík (F), Z. Pilous (L), V. Samková (Cejnarová) (F, L), J. Slavíček (F), J. Svoboda (F), J. Šachl (L), R. Traxler (L), V. Vodák (F), J. Wipler (F), ad.


design by ©2006 PRIZMA studio


Vzácné nálezy české mykoflóry
(rediguje:
Pepa Slavíček)MYKO gallery:

©Míla Dobešová
gallery 01gallery 02gallery 03gallery 04gallery 05

©Jarda Svoboda gallery 01

©Jarda Hruška
gallery 01gallery 02WEB ODKAZY :

Největší MYKO poradna ve střední Evropě!

MykoBank Holland

Direct links to 1735 fungi pages

Tolweb.org/Fungi

Norwegia Mycological Herbarium

Fungi Images on the Net

Slovenské Na huby

Grzyby z Polska

Magic mushrooms

Mushroomers online

Mycological Society of San Francisco